Aboma

Aboma blijft Aboma

Privacyverklaring

Invormatie, gevestigd aan de Veenderweg 8, 6712 AB Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Veenderweg 8,
6712 AB Ede
06 – 33 97 47 30
info[@]invormatie.nl
invormatie.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Invormatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Het betreft vooral de naam en adresgegevens van opdrachtgevers en betrokkenen bij de opdrachten die ik voor je uitvoer. Het gebruik is administratief, om een database met klantinformatie op te bouwen alsook voor de ondersteuning van het verloop van opdrachten en het financieel afwikkelen daarvan. Deze informatie wordt opgeslagen in een Nederlands online boekhoudsysteem dat ook informatie uitwisselt met het administratiekantoor. Met de betrokken administratiekantoor, JAS Administratie, advies en automatisering, is een verwerkingsovereenkomst gesloten. Daarnaast blijven e-mailadressen in het e-mailprogramma bekend.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@invormatie.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Invormatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (Marcus Maliepaard) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Invormatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor je persoonsgegevens: 7 jaar, om je te kunnen benaderen voor zaken rondom huisstijl en huisstijlontwikkeling.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Invormatie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op www.invormatie-3d.nl:

  • Invormatie maakt gebruik van functionele cookies die nodig zijn voor een goede werking van de Website.
  • Invormatie maakt ook gebruik van cookies voor de service Google Analytics.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Invormatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@invormatie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Invormatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Invormatie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info[@]invormatie.nl